مرمریت مشکی لاشتر

سنگ مرمرمریت لاشتر سنگی است که بعد از فرآوری به رنگ مشکی با رگه های گاها سفید همراه است. سنگ مرمریت لاشتردارای سختی بسیاری است و همچنین سنگ مرمریت لاشتر در خیلی موارد در کارخانه هابه شکل نسابیده به تولید در می آورند و سپس آن را بصورت دستی یا دستگاهی تیشه خور میکنند که به آن سنگ مرمریت لاشتر تیشه دستی و یا سنگ مرمریت لاشتر تیشه دستگاهی می گویند.

سنگ مرمریت لاشتر بر اساس سفارش پیمانکاران و سازندگان پروژه به ۲ نوع کم تیشه و پرتیشه تقسیم می شود که سنگ مرمریت لاشتر کم تیشه یکبار تیشه خورده میشود و سنگ مرمریت پرتیشه لاشتر به دفعات تیشه خورده می شود تا هیچ گونه فضای خالی روی سنگ مشاهده نشود.

و علت اینکه سنگ مرمریت لاشتر را تیشه ای می کنند این است که با توجه به سختی و همچنین استفاده از آن در محیط های باز با این روش اصطکاک روی سنگ مرمریت لاشتر افزایش پیدا می کند. سنگ مرمریت لاشتر را بصورت حکمی و پلاک و سایز شده میتوان در پروژه ها مصرف نمود و همچنین سنگ مرمریت لاشتر سابیده شده با توجه به رنگی بودن (مشکی) در بعضی از کارخانه ها بصورت سنگ مرمریت اسلب لاشتر فرآوری می کنند.